Polityka Prywatności

OGÓLNE WARUNKI BLOGA

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i sposoby sprzedaży stosowane przez Tomasza Ferenca, właściciela firmy pod firmą Tomasz Ferenc, sklep internetowy z siedzibą w Maxhutte-Haidhof, za pośrednictwem sklepu internetowego shopechtkrauter.coml (dalej: „Sklep internetowy ”), Warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną realizowane są przez Tomasza Ferenca prowadzącego firmę pod firmą Tomasz Ferenc z siedzibą w Maxhutte-Haidhof.
 • 1. Definicje
 1. Dni robocze – oznacza dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza faktyczną dostawę Towaru określonego w Zamówieniu do Klienta przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy.
 3. Dostawca – oznacza firmę, z którą Sprzedawca współpracuje w zakresie dostawy Towarów:
 4. a) firma kurierska;
 5. b) Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie.
 6. Hasło – oznacza ciąg liter, cyfr lub innych znaków wybrany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym w celu zabezpieczenia dostępu do konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 7. Klient – ​​oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i Przepisami Prawnymi mogą być świadczone Usługi Elektroniczne lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.
 8. Konsument – ​​oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, który Sprzedawca uruchomił w jego imieniu po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 10. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, przyznającą z mocy prawa zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub działalność zawodowa.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 12. Rejestracja – oznacza faktyczną czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, umożliwiającą Klientowi korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu Internetowego.
 13. Sprzedawca – oznacza Tomasza Ferenca, prowadzącego firmę pod firmą Tomasz Ferenc, sklep internetowy znajdujący się pod adresem Tomasz Ferenc Engelbert-Gastettenbauer-str. 6a 93142 Maxhutte-Haidhof, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; Email: tom3fer@gmail.com będący jednocześnie właścicielem sklepu internetowego.
 14. Strona Sklepu – oznacza strony internetowe, na których Sprzedawca prowadzi bloga i sklep pod adresem ziolaizdrowiew.pl.
 15. Towar – oznacza produkt prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 16. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji adresowanych osobiście do niego w sposób możliwy do uzyskania w przyszłości przez okres zgodny z celami, w jakich te informacje są wykorzystywane. być dostępne, a przechowywane informacje można przywrócić w niezmienionej postaci.
 17. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawieraną na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze sklepu internetowego
 1. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także próbek, formularzy i logotypów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu (z wyłączeniem logotypów i Zdjęć publikowanych na stronie sklepu) Strona internetowa sklepu w celu prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do osób trzecich, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z niej może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i za pisemną zgodą Sprzedawcy .
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby użytkownicy Internetu mogli korzystać ze Sklepu Internetowego z wykorzystaniem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa z co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowsza z włączoną obsługą Javascript, akceptująca pliki cookies oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s Witryna Sklepu jest zoptymalizowana pod kątem minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm „cookies”, który podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu jest zapisywany przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu prawidłowe działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca ostrzega, że ​​wyłączenie plików „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz korzystania z usług dostępnych na stronach Sklepu Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz dopuszcza się możliwość korzystania ze sklepu internetowego, strony internetowej sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, że ​​publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i zmiany danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Dlatego klienci powinni podjąć odpowiednie środki techniczne w celu ograniczenia powyższych zagrożeń. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

Niedozwolone jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego do prowadzenia działań Klienta godzących w interesy Sprzedawcy tj.: H. Działalność promocyjna innej firmy lub produktu; Czynność polegająca na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; Działalność polegająca na zamieszczaniu fałszywych lub wprowadzających w błąd treści.

 • 3 Rejestracja
 1. W celu założenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest do bezpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
 3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 4. Klient ma również możliwość rejestracji poprzez swoje konto użytkownika facebook.com. Założenie konta klienta odbywa się poprzez specjalne przekierowanie ze sklepu internetowego na stronę facebook.com, gdzie klient proszony jest o podanie nazwy użytkownika i hasła do konta użytkownika na facebook.com. Po autoryzacji na facebook.com klient zostaje przekierowany z powrotem do sklepu internetowego, w którym zostało utworzone konto klienta wraz z linkiem do konta użytkownika na facebook.com. Nazwa użytkownika i hasło facebook.com nie są zarejestrowane i przechowywane przez sprzedawcę.
 5. Klient ma również możliwość rejestracji poprzez swoje konto użytkownika Google.com. Założenie konta klienta odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze sklepu internetowego na stronę google.com, gdzie klient proszony jest o podanie nazwy użytkownika i hasła do konta użytkownika w google.com. Po autoryzacji na google.com klient zostaje przekierowany z powrotem do sklepu internetowego, w którym zostało utworzone konto klienta z linkiem do konta użytkownika na google.com. Nazwa użytkownika i hasło google.com nie są zarejestrowane i przechowywane przez sprzedawcę.
 6. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem i zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 7. Podczas rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie oznacza możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Prowadzenia Konta Klienta. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, wysyłając odpowiednie oświadczenie klienta do sprzedawcy. Oświadczenie można wysłać np. e-mailem na adres Sprzedawcy.

 1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzyma niezwłocznie na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji od Sprzedawcy. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, a Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta oraz dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 • 4 Zamówienia
 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy kupna.
 2. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub mailowo 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 3. Klient, który składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu, kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany. Dodanie towaru do zamówienia następuje poprzez wybranie polecenia DODAJ DO KOSZYKA spośród towarów wyszczególnionych na stronie sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i określeniu w „KOSZYKU” sposobu wysyłki oraz metody płatności, składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” na stronie Sklepu. Każdorazowo, przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, a także o ewentualnych dodatkowych kosztach, jakie musi ponieść w związku z umową kupna.

Klient składający zamówienie drogą elektroniczną przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. W szczególności w wiadomości wysyłanej do sprzedawcy Klient wskazuje: nazwę towaru, kolor oraz jego ilość wśród towarów prezentowanych na stronie sklepu, a także swoje dane kontaktowe.

 1. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w §4 ust. 1. W pkt 4 Sprzedawca przesyła Klientowi na adres e-mail informację zwrotną z jego danymi rejestracyjnymi, ceną wybranego towaru oraz możliwymi sposobami płatności i sposobu wysyłki oraz ich kosztami, a także informacją o ewentualnych dodatkowych opłatach, jakie Klient poniósłby z tytułu umowa sprzedaży. Wiadomość zawiera również informację dla klienta, że ​​zawarcie umowy kupna drogą mailową wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówiony towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji Klient może złożyć zamówienie poprzez wysłanie do Sprzedawcy wiadomości e-mail określającej wybrany sposób płatności oraz sposób dostawy.
 2. Klient poprzez złożenie zamówienia składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie jego złożenia.
 4. Po potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacją o przyjęciu zlecenia wykonawczego są oświadczenia sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust.1. 6 powyżej i po otrzymaniu przez klienta dochodzi do zawarcia umowy kupna.
 5. Po zawarciu umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres e-mail Klienta lub pisemnie na adres podany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 6. Przy dokonywaniu płatności za zakupiony towar wymieniony w załączniku nr 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) płatności te dokumentuje się fakturą. Jeżeli łączna kwota przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, podatnicy zobowiązani są do stosowania mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli dotyczy on zamawiającego.

Faktura wystawiona przez sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna zawierać słowa „wspólny mechanizm płatności”. Strony takiej transakcji muszą posiadać rachunek rozliczeniowy zgodnie z art 49 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub rachunek osobisty w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartej w związku z prowadzoną działalnością działalność i prowadzona jest w walucie polskiej.

 1. Składając zamówienie, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymania ankiety posprzedażowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Ankieta służy do sprawdzenia opinii o transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 • 5 Płatność
 1. Ceny na stronie internetowej sklepu, umieszczone przy wskazanym towarze, są cenami brutto i nie zawierają informacji o kosztach przesyłki oraz innych kosztach jakie klient musi ponieść w związku z umową kupna, co do których klient może wybrać przy wyborze sposobu wysyłki i zamówieniu jest informowany.
 2. Klient może wybrać następujące sposoby płatności za zamówiony towar:
 3. a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i zaksięgowaniu pieniędzy na rachunek bankowy sprzedającego);
 4. b) Karta płatnicza lub przelew bankowy
 5. c) Przelew za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayPal obsługiwanego przez PayPal (Europa) S.à rl. & Cie, SCA z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal, że płatność została dokonana przez Klienta );
 6. d) za pobraniem, płatność przez dostawcę przy odbiorze (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do klienta).
 7. Klient musi zapłacić za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy kupna w ciągu 7 dni roboczych, jeśli wybrał formę przedpłaty.
 8. Jeżeli klient nie dokona zapłaty w terminie określonym w §5 ust. 1. Sprzedawca na podstawie § 3 Regulaminu wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o tym Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie płatności zawiera również informację, że po upływie tego terminu sprzedawca odstąpi od umowy kupna. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu na Trwałym nośniku zgodnie z art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 • 6 Dostawa
 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terenie Unii Europejskiej.
 2. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru będącego przedmiotem umowy kupna bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie sklepu liczony jest w dniach roboczych zgodnie z §5 ust.1. 2 regulaminu.
 5. Zamówiony towar zostanie dostarczony do klienta za pośrednictwem dostawcy na adres podany w formularzu zamówienia.
 6. W dniu wysyłki towaru do klienta na adres e-mail klienta przesyłana jest informacja potwierdzająca wysyłkę przez sprzedawcę.
 7. Klient zobowiązany jest do terminowego sprawdzenia dostarczonej przesyłki oraz w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku utraty lub uszkodzenia przesyłki, klient ma prawo zażądać od pracownika dostawcy sporządzenia odpowiedniego dziennika.
 8. Do przesyłki będącej przedmiotem dostawy Sprzedawca dołącza paragon lub fakturę VAT za dostarczony towar, zgodnie z wolą Klienta.

W celu otrzymania faktury VAT Klient musi zadeklarować w momencie zakupu, że kupuje towar jako przedsiębiorca (podatnik). Powyższe oświadczenie składane jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy.

 1. W przypadku nieobecności Klienta pod podanym przez niego adresem, który został wskazany jako adres dostawy podczas składania zamówienia, pracownik Dostawcy zostawi wiadomość lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Klientem w celu ustalenia terminu klient będzie obecny. Jeżeli zamówiony towar zostanie odesłany do sklepu internetowego przez dostawcę, sprzedawca skontaktuje się z klientem mailowo lub telefonicznie i ponownie uzgodni z klientem termin i koszt dostawy.

Sekcja 7 Gwarancja

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
 3. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wady lub eliminuje go brak.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że zwrot towaru w sposób nie jest możliwy. wybrany przez Klienta jako zgodny z umową albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadwyżki kosztów wartość towaru bez wad,

 1. b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie Towaru wadliwego do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo jeżeli koszty byłyby nadmierne w porównaniu z drugim możliwym sposobem dopełnienia umowa sprzedaży . Koszt naprawy lub wymiany ponosi sprzedający.

 1. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty przesyłki ponosi Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, przy czym termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W tym terminie klient może odstąpić od umowy kupna lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do odstąpienia od umowy kupna lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady .
 3. Reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy kupna Klient może kierować pisemnie na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy kupna zgłoszonej przez Klienta w terminie 14 dni od daty żądania zawierającego reklamację.
 5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej i przesłać na adres kontakt@echtkrauter.com. W reklamacji Klient powinien zawrzeć opis problemu. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzyć reklamację i udzielić Klientowi odpowiedzi.
 6. W przypadku odstąpienia Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o kosztach zwrotu towaru na stronie Sklepu.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za amortyzację towaru, jeżeli jest on używany w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jak Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Prawo odstąpienia od umowy kupna nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w związku z umowami, w których towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy kupna nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w związku z umowami, w których towar dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu, którego ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie można zwrócić po otwarciu opakowania, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. .
 12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w związku z umowami, w których przedmiotem świadczenia są nagrania audio lub wideo albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 13. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w związku z umowami o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Sekcja 8 Gwarancja

 1. Towar sprzedawany przez sprzedawcę może być objęty gwarancją udzieloną przez producenta towaru lub sprzedawcę.
 2. W przypadku towarów objętych gwarancją informacja o istnieniu i treści gwarancji jest każdorazowo wyświetlana na stronie sklepu.
 • 9 Odstąpienie od umowy kupna
 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy kupna rozpoczyna się z chwilą objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być np. przesłane w formie pisemnej na adres sprzedającego pocztą elektroniczną na adres sprzedającego. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został opublikowany przez sprzedawcę na stronie sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży poprzez przesłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej pod elektronicznym formularzem odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem terminu ważności. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza przesłanego za pośrednictwem Serwisu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna jest to uważane za nieważne.
 4. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru do Konsumenta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem wszelkich płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu zwrotu towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa odstąpienia wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy kupna. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem terminu.
 8. W przypadku odstąpienia Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o kosztach zwrotu towaru na stronie Sklepu.
 10. Konsument odpowiada za amortyzację towaru, jeżeli był używany w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jak Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od umowy kupna nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w związku z umowami, w których towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 13. Prawo odstąpienia od umowy kupna nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w związku z umowami, w których towar dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu, którego ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie można zwrócić po otwarciu opakowania, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostawie. .
 14. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w związku z umowami, w których przedmiotem świadczenia są nagrania audio lub wideo albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 15. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w związku z umowami o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • 10 Usługi bezpłatne
 1. Sprzedawca oferuje Klientom bezpłatne usługi elektroniczne:
 2. a) formularz kontaktowy;
 3. b) newslettery;
 4. c) polecić znajomemu;
 5. d) prowadzenie konta klienta;
 6. e) Zapytaj o produkt;
 7. f) publikować opinie.
 8. Usługi zgodnie z §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych określonych usług, o czym poinformuje Klienta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 10. Usługa formularza kontaktowego polega na wysłaniu wiadomości do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu.
 11. Rezygnacja z bezpłatnego formularza kontaktowego usługi jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 12. Z usługi newslettera może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres e-mail poprzez formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient niezwłocznie otrzyma na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny w celu potwierdzenia subskrypcji newslettera. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi newslettera drogą elektroniczną.

Podczas rejestracji Klient może dodatkowo aktywować odpowiednie pole wyboru w formularzu rejestracyjnym w celu zapisania się do usługi newslettera.

 1. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres e-mail wiadomości elektronicznych z informacjami o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter wysyłany jest przez sprzedawcę do wszystkich klientów, którzy się zarejestrowali.
 2. Każdy newsletter kierowany do konkretnych klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „Temat”, w którym określa się treść emisji, a także informację o możliwości i sposobie rezygnacji z bezpłatnego newslettera usługa.
 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wypisanie się poprzez link podany w każdej wiadomości e-mail w ramach usługi newslettera lub poprzez dezaktywację odpowiedniego pola w koncie klienta.
 4. Bezpłatna usługa polecenia znajomemu polega na umożliwieniu Sprzedawcy udostępnienia Klientom przez nich wiadomości e-mail wysłanej do znajomego dotyczącej wybranych przez nich towarów. Klient przed wysłaniem wiadomości wskazuje towar, który ma być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję „Poleć znajomemu” wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail znajomego, któremu chciałby lubię polecać wybrane towary. Klient może skorzystać z odpowiedniej usługi jedynie w celu rekomendacji wybranych towarów. Klient nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia ani innych korzyści za korzystanie z odpowiedniej usługi.
 5. Rezygnacja z bezpłatnej usługi Polecenie znajomego jest możliwe w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zamówień na wybrany towar do znajomych klienta.
 6. Zapytanie o usługę produktu polega na wysłaniu wiadomości do sprzedawcy za pomocą formularza dostępnego na stronie sklepu.
 7. Rezygnacja z usługi bezpłatnej Zapytanie o produkt jest możliwe w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania próśb do sprzedawcy.
 8. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na warunkach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi specjalnego okna na stronie Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikację danych podanych przez niego podczas rejestracji, a także Śledź status zamówień oraz historię zamówień, które zostały już zrealizowane.
 9. Zarejestrowany Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia konta Klienta. W przypadku żądania od Sprzedawcy usunięcia konta Klienta może to jednak zostać usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania żądania.
 10. Usługa opiniowania polega na tym, że Sprzedawca, Klienci posiadający Konto Klienta, może publikować na stronie Sklepu indywidualne i subiektywne wypowiedzi Klienta, w szczególności dotyczące Towaru.
 11. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii jest możliwe w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania przez Klienta treści na stronie sklepu.
 12. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku, gdy Klient działa na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzi działania promocyjne innego przedsiębiorcy lub produktu. Czynność polegająca na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; Czynności polegające na publikowaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, a także w przypadku, gdy Klient działa na szkodę innych Klientów, narusza prawo lub postanowienia Regulaminu Klienta, a także blokuje dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności: naruszeniem przez Klienta bezpieczeństwa serwisu Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i Usług bezpłatnych z powyższych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania sprawy stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i Usług bezpłatnych. Sprzedawca poinformuje Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 • 11 Odpowiedzialność klienta w stosunku do publikowanych przez niego treści
 1. Zamieszczając i udostępniając treści Klient dobrowolnie rozpowszechnia treści. Publikowane treści nie wyrażają poglądów sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie firmą, która zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
 3. a) przysługują prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej i/lub prawa pokrewne do utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych składających się na treści, z których korzysta;
 4. b) umieszczanie i udostępnianie danych osobowych, wizerunków oraz informacji o osobach trzecich w ramach usług, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia było zgodne z prawem, dobrowolnie i za zgodą osób, których one dotyczą;
 5. c) Zgoda na udostępnienie innym Klientom i Sprzedawcy publikowanych treści oraz upoważnienie Sprzedawcy do nieodpłatnego korzystania z nich zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 6. d) wyraża zgodę na wykonanie utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Klient nie jest uprawniony do:
 8. a) w ramach korzystania z usług, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia, publikowania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganej przepisami prawa zgody lub zgody osoby trzeciej;
 9. b) zamieszczania treści reklamowych i/lub promocyjnych w ramach korzystania z usług, o których mowa w § 10 Rozporządzenia.
 10. Sprzedawca odpowiada za publikowane przez Klienta treści pod warunkiem otrzymania przez niego powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu. 5. Zabrania się Klientom

publikowania w ramach korzystania z usług, o których mowa w ust. 10 Postanowień treści, które w szczególności mogą:

 1. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 2. b) naruszać praw osób trzecich, w tym praw związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnic handlowych lub związanych z obowiązkiem zachowania poufności;
 3. c) być obraźliwym lub grozić innym, zawierać słownictwo sprzeczne z dobrymi obyczajami (np. używając wulgaryzmów lub wyrażeń powszechnie uważanych za obraźliwe);
 4. d) sprzeczne z interesem sprzedawcy, tj. treści stanowiące materiał reklamowy innego przedsiębiorcy lub produktu; Treści niezwiązane z działalnością Sprzedawcy; fałszywe lub wprowadzające w błąd treści;
 5. e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, obowiązujące prawo, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z § 12 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia treści publikowanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z Usług, o których mowa w § 10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do Treści, co do których na podstawie zgłoszeń osób trzecich lub właściwych organów ustalono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego regulaminu lub obowiązującego prawa. Sprzedawca nie prowadzi stałej kontroli publikowanych treści.
 7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Sprzedawcę z publikowanych przez niego treści w ramach strony internetowej sklepu.

Sekcja 12 Zgłaszanie zagrożeń lub naruszeń

 1. Jeżeli Klient lub inna osoba lub organizacja uzna, że ​​treści publikowane na stronie Sklepu naruszają jego prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, dobre obyczaje, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub narusza swoje prawa, na podstawie obowiązku może poinformować sprzedawcę o możliwym naruszeniu.
 2. Sprzedawca, który zostanie powiadomiony o możliwym naruszeniu, podejmie niezwłocznie działania w celu usunięcia treści powodujących naruszenie ze strony Sklepu.
 • 13 Ochrona danych osobowych
 1. Zasady ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 • 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy umów kupna)
 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem praw nabytych przez drugą stronę przed wypowiedzeniem ww. umowy i postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.
 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Jednakże w przypadku umów z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca odpowiada tylko za umyślne wyrządzenie szkody i w granicach rzeczywistych strat Klienta będącego przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać w każdym czasie utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie u operatora sieci lub pobranie ze strony internetowej sklepu.
 3. W przypadku sporu wynikającego z zawartej umowy kupna strony będą dążyć do polubownego rozwiązania sprawy. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych organów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów. W szczególności mogą to być rzecznicy konsumentów lub wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działa internetowa platforma rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany tych postanowień. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedawcę do realizacji przed wejściem w życie nowego regulaminu będą realizowane na podstawie regulaminu obowiązującego w chwili składania zamówienia przez klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty publikacji na stronie Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu drogą mailową na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, która będzie zawierać odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy,